CHƯƠNG TRÌNH CỘNG TÁC VIÊN AFFILIATE

I. Nội dung và mục đích

Chính sách này quy định về việc hợp tác và thanh toán doanh thu chia sẻ giữa nền tảng tiếp thị liên kết DREAMER 420 và Đối tác (Publisher). Chính sách có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.

II. Định nghĩa

Đối tác (Publisher): Đơn vị, cá nhân sở hữu website, blog hay các kênh truyền thông tham gia quảng bá sản phẩm, dịch vụ từ DREAMER 420 khi khách hàng thực hiện thành công các hành động như mua hàng, đăng ký, điền thông tin trên website.
Trang mạng Publisher: Là trang mạng Internet do Publisher vận hành và quản lý và được Publisher đăng ký để quảng bá chiến dịch.
Khách thăm: là người dùng truy cập trang mạng bán hàng thông qua trang mạng Publisher
Nền tảng tiếp thị liên kết DREAMER 420: Là đơn vị sự kết nối Dreamer 420 và Publisher nhằm đưa sản phẩm, dịch vụ của Dreamer 420 đến khách hàng.
Hệ thống: Được hiểu là website và phần hệ thống làm việc bên trong tại Dreamer420.com

III. Các hình thức doanh thu

3.1. Doanh thu trang mạng Điện tử [TMĐT] Giá trị hàng hoá: Là giá trị hàng hoá mà Khách thăm trả cho Nhà cung cấp để mua hàng và sử dụng dịch vụ được niêm yết trên Trang mạng bán hàng không bao gồm chi phí phát sinh của việc mua bán hàng như phí vận chuyển, thanh toán, thuế.
Tỷ lệ chia sẻ: Là tỷ lệ chia sẻ (%) của giá trị đơn hàng chia sẻ cho Đối tác của DREAMER 420. Tỷ lệ này được quy định tuỳ theo mặt hàng.
Doanh thu TMĐT đối tác hưởng: là tổng tất cả các Giá trị đơn hàng mà Khách thăm do Đối tác dẫn đến Trang mạng bán hàng, được tính trong một khoảng thời gian nhất định (được ghi trên Hệ thống), nhân với tỷ lệ chia sẻ của mặt hàng tương ứng. Công thức tính như dưới đây:
Doanh thu TMĐT đối tác hưởng = Tổng tất cả (Giá trị hàng hoá x Tỷ lệ chia sẻ)
Chi tiết thông tin tỷ lệ chia sẻ được cập nhật trên Dashboard
3.3 Doanh thu CPL
Đơn giá CPL: là đơn giá cho một hành động ví dụ như Đăng ký tài khoản, điền form thông tin… trả cho Đối tác khi Khách thăm mà Đối tác dẫn đến thực hiện thành công hành động trên. Đơn giá CPL này được ghi rõ với từng chiến dịch quảng cáo (Đơn giá CPL không bao gồm VAT)
Số lượng chuyển đổi: là số lượng hành động thành công được Nhà cung cấp phê duyệt..
Doanh thu CPL được tính bằng tích Số lượng hành động nhân với doanh thu CPL, tính theo công thức:
Doanh thu CPL đối tác hưởng = Đơn giá CPL * Số lượng chuyển đổi
3.4. Doanh thu CPC
Đơn giá CPC: là đơn giá cho một hành động click chuột lên banner quảng cáo được cung cấp của Nhà cung cấp mà Đối tác gắn lên Trang mạng của mình. Đơn giá CPC này được ghi rõ với từng chiến dịch quảng cáo (Đơn giá CPC không bao gồm VAT).
Số lượng click: là số lượng click chuột dẫn đến Trang mạng bán hàng của Nhà cung cấp thông qua đường link được tạo của chiến dịch quảng cáo.
Doanh thu CPC được tính bằng tích Số lượng click nhân với đơn giá CPC, tính theo công thức:
Doanh thu CPC đối tác hưởng= Đơn giá CPC * Số lượng click
3.5. Tổng doanh thu đối tác hưởng
Tổng Doanh thu đối tác hưởng: là tổng các doanh thu phát sinh được nêu trong Điều 2, tính theo công thức:
Tổng Doanh thu đối tác hưởng = Doanh thu TMĐT đối tác hưởng + Doanh thu Nội dung số đối tác hưởng + Doanh thu CPL đối tác hưởng + Doanh thu CPC đối tác hưởng
Số tiền thanh toán cho Đối tác: là số tiền tính sau khi lấy Tổng Doanh thu đối tác hưởng trừ đi thuế Thu nhập cá nhân (Bên A thay Bên B nộp vào NSNN), tính theo công thức:
Số tiền thanh toán cho Đối tác = Tổng Doanh thu đối tác hưởng – Thuế TNCN

IV. Quy định về Đối soát và Thanh toán

Trong đó:
Tháng To được hiểu là tháng phát sinh doanh thu của Publisher trên DREAMER 420. Tính từ ngày đầu tiên đến ngày cuối cùng của tháng T0.
Tháng T1 là thời gian thực hiện các hoạt động đối soát và thanh toán giữa 02 bên.
Ngày 10 tháng T1: DREAMER 420 tiến hành cập nhật trạng thái đơn hàng, thực hiện đối soát doanh thu phát sinh của tháng T0.
Ví dụ: Tháng 5/2020, Publisher quảng bá chiến dịch. Ngày 10/6/2020, DREAMER 420 sẽ tiến hành cập nhật doanh thu phát sinh và đối soát với phía nhà cung cấp Tiki của tháng 5.
Ngày 15 tháng T1: DREAMER 420 thanh toán 100% hoa hồng thực tế của tháng T0 sau khi đã đối soát và xác nhận của đối tác.
Ví dụ: Đến ngày 15/6/2020, DREAMER 420 Việt Nam tiến hành thanh toán 100% hoa hồng thực tế của tháng 5 cho các đối tác.
Trong trường hợp đến ngày 10 tháng T1 chưa có số liệu đối soát chính thức, DREAMER 420 sẽ:
– Thông báo cho đối tác biết trong vòng 02 (hai) ngày làm việc, và
– Tiến hành thanh toán hoa hồng theo 2 đợt:
Đợt 1: Thanh toán trước 50% – 80% doanh thu phát sinh tháng T0 vào ngày 15 tháng T1
Đợt 2: Thanh toán phần còn lại vào kỳ thanh toán kế tiếp gần nhất
Lưu ý: Nếu những ngày thuộc chu kỳ đối soát, thanh toán trùng vào ngày nghỉ/ ngày lễ sẽ việc thanh toán, đối soát sẽ được thực hiện vào ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ.
4.1. Quy định về đối soát
– Chu kỳ đối soát với các Publisher được tiến hành theo tháng. Số liệu được tính từ 00h00 ngày đần tiên đến 23h59 ngày cuối cùng của tháng phát sinh doanh thu.
– Biên bản đối soát: Căn cứ trên số liệu DREAMER 420 thống nhất số liệu với Advertiser được cập nhật trên hệ thống.
– Vào ngày mùng 10 tháng T1, DREAMER 420 sẽ gửi Biên bản đối soát cho Publisher thông báo kết quả thực hiện được trong tháng T0. Publisher kiểm tra và xác nhận lại qua email nội dung Biên bản đối soát để làm cơ sở tiến hành thủ tục thanh toán. Riêng với các Publisher là doanh nghiệp sẽ phải ký và gửi lại Biên bản đối soát.
4.2. Quy định về thanh toán
– Vào ngày 10 đến ngày 15 hàng tháng, DREAMER 420 sẽ tiến hành thủ tục đối soát và thanh toán cho Publisher.
– Để thanh toán, doanh thu của Publisher chỉ cần đạt tối thiểu hạn mức 200.000 VNĐ/1 kỳ thanh toán. DREAMER 420 sẽ cộng dồn vào tháng tiếp theo nếu chưa đủ hạn mức thanh toán.
– Doanh thu thực nhận của Publisher bằng 100% doanh thu trong tháng trừ đi các khoản thanh toán tạm (nếu có), thuế thu nhập cá nhân và các khoản giảm trừ khác (nếu có).
– Các cá nhân/tổ chức sẽ phải chịu khoản thuế VAT, TNCN (đối với cá nhân), TNDN (đối với doanh nghiệp) với Nhà nước. DREAMER 420 sẽ áp dụng việc khấu trừ một phần doanh thu để nộp hộ thuế TNCN đối với các Publisher cá nhân (khoản thuế này sẽ được nộp vào ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật).
– Hình thức thanh toán: Thanh toán qua Tài khoản ngân hàng/ATM. DREAMER 420 miễn phí toàn bộ chi chí chuyển tiền cho các Publisher.
– Cập nhật thông tin: Publisher thực hiện cập nhật thông tin thanh toán trước ngày 10 hàng tháng, mọi trường hợp không cập nhật thông tin thanh toán, hoặc cập nhật không đúng quy định, thanh toán tự động được cộng dồn sang tháng kế tiếp.
4.3. Các trường hợp không đúng lịch
Trường hợp 1: Nếu những ngày thuộc chu kỳ đối soát, thanh toán trùng vào ngày nghỉ/ngày lễ thì việc đối soát, thanh toán sẽ được thực hiện vào ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ.
Trường hợp 2: Trong trường hợp đến ngày 10 hàng tháng nhưng trên hệ thống DREAMER 420 chưa chốt được số liệu cuối cùng với Advertiser, DREAMER 420 sẽ:
– Thông báo cho Publisher biết trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày mùng 10 (T1+10), và;
– Thanh toán cho Publisher qua 02 đợt thanh toán như sau:
– Đợt 1: Thanh toán trước 50% – 80% doanh thu phát sinh tháng T0 vào ngày 15 tháng T1
– Đợt 2: Thanh toán phần còn lại vào kỳ thanh toán kế tiếp gần nhất
Lưu ý: Nếu những ngày thuộc chu kỳ đối soát, thanh toán trung vào ngày nghỉ, ngày lễ, việc thanh toán, đối soát sẽ được thực hiện vào ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ.

V. Hỗ trợ

DREAMER 420 luôn sẵn sàng hỗ trợ Publisher về bất cứ vấn đề gì phát sinh trong quá trình quảng bá, tối ưu chiến dịch, đối soát và thanh toán:

Truy cập hệ thống quản trị Dashboard thông minh để quảng bá chiến dịch và thống kê kết quả chuyển đổi được cập nhật liên tục theo thời gian thực, chi tiết đến từng sản phẩm, ngành hàng.

– Dashboard: Affiliate Dashboard
– Chính sách: Chính Sách Affiliate
– Website: https://dreamer420.com
– Email: [email protected]
– Hotline 24/7: 0932.777.4200963.177.420